DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w STARYM MIEŚCIE
z dnia 22.05.2020r.
w sprawie wprowadzenia w Szkole Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku
z wystąpieniem COVID-19
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.
zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wprowadzam w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Starym Mieście Procedury zapewnienia
bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zobowiązuję wszystkich pracowników Szkoły do zapoznania się z Procedurą bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem
COVID-19, w terminie 2 dni od ich wprowadzenia oraz ich przestrzegania i stosowania.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25-05-2020 r.` i podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń.
______________________
Podpis Dyrektora
Jan
Kuczek
Elektronicznie
podpisany przez Jan
Kuczek
Data: 2020.05.22
10:37:29 +02'00'

Czytaj całość ...