Rada rodziców - rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły. Na początku każdego roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starym Mieście odbywa się spotkanie z rodzicami podczas którego zostaje wybrana Rada Rodziców.